Bent u op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in het uitzendrecht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Uitzendrecht.nl is een domeinnaam van FIN Advocaten & Fiscalisten. Ons kantoor heeft advocaten en juristen in dienst die alles weten over de uitzendbranche. Wij staan voornamelijk uitzendondernemingen bij, maar procederen ook voor uitzendkrachten. Dit doen wij door het hele land, bij iedere rechtbank en ieder gerechtshof.

Uw partner in de uitzendbranche
Het feit dat wij alles weten van de uitzendbranche, komt door de jarenlange ervaring die wij op dit gebied hebben. Wij adviseren en procederen wekelijks onze cliënten op het gebied van flexibele arbeidsrelaties. Hierdoor zijn wij een betrouwbare partner geworden voor de ondernemers in deze branche.

Wat kunt u van ons verwachten?

 1. Praktische en duidelijke adviezen;
 2. Geen langdradige adviezen met allerlei mitsen en maren;
 3. Een sparringspartner, om – desgewenst – wekelijks even mee te bellen;
 4. Strategisch advies;
 5. Een proactieve benadering; wij adviseren onze clienten omtrent alle nieuwe wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het uitzendrecht;
 6. Tactisch advies bij onderhandelingen;
 7. Bikkelharde advocaten die de rechtszaal niet schuwen indien dat nodig is.

Wat doen wij concreet?

 • Wij stellen overeenkomsten op voor de uitzendbranche;
  o Uitzendovereenkomsten;
  o Payrollovereenkomsten;
  o Inleenovereenkomsten;
  o Detacheringsovereenkomsten;
  o Overeenkomsten ten behoeve van zzp-bemiddeling;
  o Algemene Voorwaarden.
 • Wij controleren en herzien de overeenkomsten die u hanteert;
 • Wij adviseren u als ondernemer op alle mogelijke gebieden;
 • Wij beoordelen of u voldoet aan alle wet- en regelgeving;
 • Wij vormen een algemene vraagbaak;
 • Wij procederen voor u;
  • Bij geschillen tegen de SNCU;
  • Bij geschillen tegen uitzendkrachten;
  • Bij geschillen tegen inleners;
  • In aansprakelijkheidskwesties;
  • Bij arbeidsongevallen.

Wilt u kennismaken?
Neem dan contact met ons op om kennis te maken. U kunt kosteloos kennis met ons maken en beproeven of wij de partij zijn die u zoekt. U kunt ons bereiken via:

E-mail: info@finaf.nl
Telefoon: 023 30 30 7 30
Telefoon in het weekend en avonduren: 0634853777
www.finaf.nl

Naleving ABU-cao
De Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de Cao voor Uitzendkrachten (ABU-cao). De SNCU wordt dan ook vaak de cao-politie genoemd. Zij controleert of de uitzendondernemingen die onder de werkingssfeer van de ABU-cao vallen, zich volledig houden aan die cao. Nu de ABU-cao algemeen verbindend is verklaard, valt een bijzonder groot deel van de uitzendondernemingen onder deze cao.
Sancties
Als de SNCU het vermoeden heeft dat een uitzendonderneming niet aan de verplichtingen uit de ABU-cao voldoet, kan de SNCU verzoeken om aan haar gegevens te verstrekken waaruit het tegendeel blijkt. De bewijslast daarvoor ligt op de uitzendonderneming. Indien de uitzendonderneming in gebreke blijft om de gevraagde gegevens aan te leveren, bepaalt het reglement van de SNCU dat de uitzendonderneming een forfaitaire boete is verschuldigd aan de SNCU. Daarnaast kan de SNCU van de uitzendonderneming de schade van de nakoming van de tekortkoming van het niet voldoen aan de bepalingen van de CAO vorderen.
Juridisch
De SNCU ontleent haar bevoegdheden onder meer aan artikel 15, 16 en 17 van de Wet CAO (Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst), artikel 3 van de Wet AVV (Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren), de CAO voor Uitzendkrachten (ABU en NBBU) en de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU), met de daarin opgenomen statuten en reglementen.

De werkwijze en bevoegdheid van de Commissie Naleving Cao voor Uitzendkrachten (CNCU) in handhavingsonderzoeken is vastgelegd in Reglement I: (CNCU).
De werkwijze en bevoegdheid van de werkorganisatie is vastgelegd in Reglement II: Werkwijze van de werkorganisatie van de SNCU.
De werkwijze en bevoegdheid van de CBG SNA is vastgelegd in de Reglementen CBG SNA.
Dreigt u een boete te krijgen van de SNCU? Of heeft u al een boete gekregen van de SNCU?
Neem dan direct contact op met onze advocaat uitzendrecht. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van het uitzendrecht, weten wij als geen ander hoe wij de schade kunnen voorkomen of beperken. 0634853777 / vanviersen@ckh-advocaten.nl

 

Advocaat Uitzendrecht

mr. R. van Viersen en zijn team van CKH Advocaten is gespecialiseerd in het uitzendrecht / flexibele arbeidsrelaties. Wij behandelen op deze gebieden allerhande zaken. Wij staan ondernemingen bij die zich richten op uitzenden, payrolling, detachering, werving & selectie en zzp-bemiddeling. Kortom, alle vragen en kwesties die spelen op het gebied van flexibele arbeidsrelaties, kunnen aan ons worden voorgelegd.
Ons kantoor heeft een grote praktijk aan procedures die spelen tegen de SNCU. Heeft de SNCU contact met u opgenomen om onderzoek bij u te verrichten of heeft u reeds een boete opgelegd gekregen? Neem dan direct contact met ons op.
Ook kunt u ons consulteren indien u behoefte heeft aan waterdichte overeenkomsten en/of algemene voorwaarden. Onze jarenlange ervaring brengt mee dat wij exact weten hoe wij de risico’s die u loopt in deze branche, moeten beperken tot een minimum.
Wij adviseren niet alleen op voornoemde rechtsgebieden, maar procederen eveneens met regelmaat hieromtrent. Kortom, indien u op zoek bent naar een echte specialist in deze nichemarkt, dan kunt u contact met ons opnemen: vanviersen@ckh-advocaten.nl / 0634853777.

Een payroll-bedrijf geldt voor de premieheffing werknemersverzekeringen niet als een uitzendbureau. Dat adviseert advocaat-generaal Wattel de Hoge Raad.  In deze zaak betoogt de payroller dat hij geen uitzendbedrijf is, maar een (salaris-)administratiebedrijf, waarvoor een lagere premie geldt.
Werkgevers betalen premies werknemersverzekeringen waarvan de hoogte deels afhangt van het werkloosheidsrisico in hun sector van het bedrijfsleven. Er zijn 69 sectoren, waaronder één voor uitzendbedrijven (sector 52), die een hoge premie betalen.
Sinds enige tijd zijn payroll-bedrijven in opkomst. Hun dienstverlening kan uiteen lopen van het verzorgen van de salarisadministratie tot het overnemen van alle arbeidscontracten en daarmee het juridische werkgeverschap van het hele personeel van een bedrijf. De belanghebbende in deze zaak is een payroller van de laatstgenoemde soort. De vraag is of hij valt in sector 52 (uitzendbedrijven; hoge premie), of in de sector voor salarisadministratiebedrijven (sector 45; zakelijke dienstverlening III; lagere premie). Beslissend daarvoor is of de arbeidscontracten met de werknemers ‘uitzendovereenkomsten’ zijn zoals bedoeld in art. 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. In de civielrechtelijke literatuur en rechtspraak bestaat onenigheid over de vraag of daarvoor van belang is of het payroll-bedrijf zich al dan niet bezig houdt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (zogenoemde allocatie-functie). Vast staat dat de belanghebbende géén allocatiefunctie vervult, maar slechts mensen in dienst neemt die haar opdrachtgever zelf heeft geworven of al in dienst had, en ook dat zij bestaande arbeidscontracten ongewijzigd overneemt.
De AG constateert dat het bij de premiesectorindeling om het werkloosheidsrisico gaat en dat payroll-werknemers sinds 2015 – ook voor bestaande arbeidscontracten – dezelfde ontslagbescherming hebben als rechtstreekse werknemers van de opdrachtgever van de payroller. De belastingdienst heeft niet weersproken dat dat contractueel bij de belanghebbende ook in 2014 al het geval was. Nu de belanghebbende ook geen enkele allocatiefunctie vervult, hoort zij dan volgens hem niet in sector 52, maar in de premiesector van haar opdrachtgevers. Anders dan de belanghebbende wil, hoort zij dus volgens de AG evenmin in sector 45, want haar opdrachtgevers kunnen heel wel in andere sectoren dan zakelijke dienstverlening opereren, met een ander werkloosheidsrisico. De huidige regels laten echter geen gesplitste sectorindeling toe, maar schrijven bij werkzaamheden in uiteenlopende sectoren voor dat aangesloten wordt bij de sector waarin de werkgever de grootste premieplichtige loonsom betaalt. De feitenrechter heeft niet vastgesteld welke sector dat is, zodat de zaak volgens de AG terug moet naar de feitenrechter.
In een civiele zaak adviseerde ook advocaat-generaal Van Peursem over de allocatiefunctie. In deze civiele zaak gaat het om de vraag of een detacheerder van gekwalificeerd zorgpersoneel verplicht is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendbranche StiPP.  Ook daarvoor is van belang in hoeverre een allocatiefunctie is vereist voor een ‘uitzendovereenkomst’ als bedoeld in art. 7:690 BW. De beide advocaten-generaal komen tot een vergelijkbare algemene analyse van de term ‘allocatiefunctie’. Zij  geven de civiele en de belastingkamer van de Hoge Raad in overweging de uitspraken in beide zaken waar mogelijk af te stemmen met het oog op de rechtseenheid.
Een conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat te volgen of niet.
Bron: www.rechtspraak.nl
TOP