Wijzigingen in de ABU-cao

Vanaf 1 januari 2022 zal de ABU-cao worden gewijzigd. Houd onze website scherp in de gaten. Zodra de voorgenomen wijzigingen definitief worden, informeren wij u !

www.abu.nl

Payrolling & WAB

Algemeen

Er komt een verschil tussen uitzenden en payrolling. Payrolling is:

“de uitzendovereenkomst waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander te beschikking te stellen.”

Kortom:

1. Geen Allocatiefunctie;

2. Exclusiviteit.

Allocatiefunctie?

– Uitzendwerkgever zelf de arbeidskracht gezocht?
– Heeft de inlener bemoeienis gehad bij werven?
– Was de werknemer eerder in dienst bij inlener? Draaideur?
– Tijdelijke vraag naar aanbod door ziekte/zwangerschap etc?

– Structurele arbeid?

– Heeft het bedrijf in zijn geheel geen allocatiefunctie?

Exclusiviteit?

– Welke afspraken hebben partijen gemaakt op papier? Exclusiviteitsbeding?
– Is de arbeidskracht gemeld dat hij exclusief ter beschikking wordt gesteld?
– Hoe lang is de arbeidskracht werkzaam bij de inlener (geweest)?
– Moet de arbeidskracht praktische zaken zoals vakantie overeenkomen met inlener?
– Heeft inlener bemoeienis met personeelsbeleid, zoals functioneringsgesprekken?

Gevolgen
Als er sprake is van payrolling, dan heeft de arbeidskracht dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als de vaste mensen in dienst bij de inlener. Hierdoor dient ook te worden verstaan de ketenregeling (maximaal 3 overeenkomsten in 3 jaar tijd). Er kan dus geen beroep meer worden gedaan op de flexibiliteit in Fase A, B overeenkomsten (ABU-cao) of Fase 1,2,3 overeenkomsten (NBBU-cao). Evenmin kan er een beroep worden gedaan op de langere uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Tot slot kan er geen uitzendbeding meer worden overeengekomen bij payrollkrachten.

Vanaf wanneer?

De nieuwe regels gelden vanaf 1 januari 2020. Vanaf deze datum kan er geen beroep meer worden gedaan op de flexibele regels die golden bij uitzenden. Let dus op: er kan dan niet langer volstaan worden met het betalen van de inlenersbeloning en er kan bijvoorbeeld ook geen beroep meer worden gedaan op het uitzendbeding.

Oproepovereenkomsten

Er is sprake van een oproepovereenkomst indien:

 1. De omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van:
  1. Een maand;
  1. Ten hoogte een jaar, waarbij het recht op loon gelijkmatig is verspreid.
 2. Er sprake is van de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting.

Een oproepovereenkomst is dus ook:

 1. Een fase A uitzendovereenkomst;
 2. De detacheringsovereenkomst (fase A, B, C) zonder vaste arbeidsomvang.

Gevolgen
Als een uitzendovereenkomst gezien wordt als oproepovereenkomst, dan:

 • Heeft de arbeidskracht recht op minimaal 3 uur loon per oproep;
 • Kan een arbeidskracht een oproep weigeren als de oproep niet minimaal 4 dagen van tevoren is verstrekt;
 • Heeft de arbeidskracht recht op loon als de opdracht binnen 4 dagen wordt gewijzigd of geannuleerd;
 • Moet er een arbeidsovereenkomst worden aangeboden met een vaste arbeidsomvang als een werknemer 12 maanden heeft gewerkt.

Slot
Kortom, er verandert veel op het gebied van payrolling, uitzendovereenkomsten en oproepovereenkomsten. Heeft u daar vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@finaf.nl / 0233030730 of bezoek onze contactpagina.

Rechtszaak tegen SNCU gewonnen

Benadelingshandeling
Wederom hebben wij met succes een uitzendonderneming bijgestaan in een geschil dat zij met de SNCU had. De SNCU deed een nalevingsonderzoek naar onze cliënt en constateerde dat er een benadeling zou zijn van circa EUR 60.000,-. Zowel de werkmaatschappij als alle (indirect) bestuurders werden gedagvaard door de SNCU, teneinde het benadelingsbedrag te incasseren.

Leiding & Toezicht
Ons kantoor heeft in de gerechtelijke procedure de belangen behartigd van alle 4 de gedaagden, en met succes. De vorderingen tegen alle gedaagden werden integraal afgewezen door de rechter. Wij hebben de rechter kunnen overtuigen van het feit dat er geen sprake was van ‘uitzenden’ in de  zin van artikel 7:690 BW, zodat de SNCU onbevoegd was om haar vordering jegens onze cliënten in te stellen. Wij kwamen tot deze verdediging door te stellen dat er geen sprake was van leiding en toezicht van de inlener.

Uitspraak
De uitspraak in bovengenoemde zaak vindt u hier.

Ook hulp nodig?
Heeft u ook een brief ontvangen van de SNCU met het verzoek om een nalevingsonderzoek bij u uit te voeren? Of bent inmiddels gedagvaard? Neem dan direct contact met ons op. Door de juiste strategie te voeren, kan er grote schade voorkomen worden.

Contact
FIN Advocaten & Fiscalisten
E-mail: info@finaf.nl
Telefoon: 023 30 30 730
Contactpagina

 

Uitzend cao’s

De meest recente versie van de uitzend cao’s vindt u op onderstaande websites. Het betreffen de ABU-cao en NBBU-cao. De ABU-cao is algemeen verbindend verklaard en is daarmee in beginsel van toepassing op iedere uitzendonderneming in Nederland. Wij schrijven nadrukkelijk ‘in beginsel’, aangezien bepaalde uitzendondernemingen gedispenseerd zijn. Ook de leden van de NBBU-cao hoeven de ABU-cao niet toe te passen. Wenst u te weten onder welke cao uw uitzendonderneming valt? Bel ons dan. Wij kunnen u direct vertellen welke cao u dient toe te passen.

023 30 30 7 30 | info@finaf.nl | www.uitzendrecht.nl/contact

Vindplaatsen cao’s:
U vindt de ABU-cao hier.
U vindt de NBBU-cao hier.

TOP